Yazılar yazılar

TKİ-TPAO Bitümlü Şeyl Sahalarında
Ortak Yatırıma Yönelik Etüt Ve Araştırma Projesi

On Birinci Kalkınma Planında, Madencilik sektöründe hammadde arz güvenliğinin sağlanması, madenlerin yurt içinde işlenerek katma değerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesinin temel amaç olduğu vurgulanarak, Bitümlü Şeylden sentetik petrol üretimine yönelik çalışmaların başlatılması yönünde politika ve tedbir ortaya konulmuştur. 

Kurumumuzun 2019-2023 stratejik planında ise bir numaralı hedefimiz “Plan döneminde Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir.” şeklinde belirlenmiştir.


Bu doğrultuda, Kurumumuz uhdesinde ve Bolu ili, Göynük ilçesinde bulunan sahalardaki bitümlü şeyl kaynaklarından şeyl petrolü/retort gazı üretilmesi ve/veya bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurularak enerji üretimi imkânlarının araştırılması amacıyla, Kurumumuz ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Bitümlü Şeyl Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.


TKİ-TPAO Kurumları işbirliğiyle yürütülen projemiz, Kapsam, Ön Fizibilite ve Fizibilite Dönemi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Proje süresince, 2014-2020 yılları arasında toplam 17.364,8 metre sondaj yapılmış olup, Ön Fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 


TKİ-TPAO Ortak Yatırıma Yönelik Bitümlü Şeyl Etüt ve Araştırma Projesi, ülkemizde Kamu kurumları ortaklığında bitümlü şeyl kaynaklarından şeyl petrolü ve/veya elektrik üretimi için gerçekleştirilen ilk proje niteliği taşımaktadır.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri